Oczyszczalnia z wysokiej półki. Unijne wsparcie dla samorządów – gmina Kościan

Do końca 2021 roku Gmina Kościan pozyskała 27,5 mln zł z różnych funduszy unijnych. Najwięcej środków udało się zdobyć na zadania związane z gospodarką wodną i sanitacją gminy (ponad 12,5 mln zł). W ostatnich latach samorząd gminny włączył się w realizację programów związanych z ochroną klimatu i realizował zadania związane z OZE, w tym projekt parasolowy dla mieszkańców z instalacją paneli fotowoltaicznych na ich posesjach oraz gminnych obiektach publicznych (ponad 5 mln zł unijnych dotacji). Ze środków UE gmina przygotowała tereny inwestycyjne w Pianowie oraz wybudowała nowoczesne przedszkole w Starych Oborzyskach. Inwestowała także w przebudowę dróg i budowę ścieżek rowerowych. Sporo środków udało się pozyskać na tzw. miękkie projekty społeczne, tj. cykl szkoleń, kursów i zajęć dydaktycznych realizowanych głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz szkoły gminne (z dofinansowaniem UE w kwocie ponad 2,1 mln zł). Przynależność Gminy Kościan do Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” pozwoliła na pozyskanie środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizacje świetlic wiejskich i rewitalizację terenów sołeckich (łącznie ponad 2,6 mln zł z UE).

Największą inwestycją Gminy Kościan w ostatnich latach było zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi”. Projekt realizowany był w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji opiewał na niemal 21 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło ponad 7,2 mln zł. Zadanie polegało na rozbudowie oczyszczalni, zwiększeniu jej przepustowości oraz wprowadzeniu nowych technologii oczyszczania ścieków w celu zapewnienia efektywnej pracy przy niskich kosztach eksploatacji. Innowacją w Racocie jest zastosowanie solarnej suszarni osadów i zmniejszenie stopnia uwodnienia osadu do postaci granulatu o zawartości suchej masy ponad 70 procent, co dodatkowo redukuje nieprzyjemne zapachy i zmniejsza objętość osadu. Przebudowano także stary budynek oczyszczalni, który obecnie służy celom administracyjno-socjalnym.

Dzieci w Starych Oborzyskach mogą obecnie korzystać z pięciu sal dydaktycznych i zabawowych w nowoczesnym budynku przedszkola, z innowacyjnym systemem ogrzewania i chłodzenia w postaci pompy ciepła z rekuperacją, dofinansowanym ze środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, oddanym do użytku we wrześniu 2017 roku.

Gmina Kościan zrealizowała duży projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan”. Na 303 posesjach zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne, a na 40 domach – panele słoneczne. Pozwoliło to wypracować efekt ekologiczny w postaci produkcji około 1,5 MW czystej energii z odnawialnych źródeł, a mieszkańcom znacznie zaoszczędzić na rachunkach.

Dzięki unijnemu wsparciu prężnie rozwija się dziś strefa gospodarcza w Pianowie, co pokazuje, że decyzja o jej lokalizacji była trafiona. Kosztowało to wiele wysiłku i zaangażowania znaczących środków finansowych. Za prawie 4,2 mln złotych uzbrojono tam 16 ha. Opracowany projekt pn. „Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Pianowo – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska” uzyskał finansowe wsparcie  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie bez mała 2,5 mln zł.  Dzisiaj te działania przynoszą wymierne korzyści. Strefa rozwija się i przyciąga nowych inwestorów. Mieszkańcy regionu znajdują tam zatrudnienie, a do budżetu gminy wpływają podatki. Do Pianowa przeniosła się znana w całym kraju spółka CDRL, właściciel marki Coccodrillo. Prężnie rozwija się producent urządzeń chłodniczych MAGIK Domagała. Z powodzeniem funkcjonują firmy Peter Renz, Józ-Poland, Becker Polska, Fungi-Chem,  Agravis, GroomerShop, Elkon… (h)


Gmina Kościan od lat jest aktywna w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Z naszych programów regionalnych (WRPO 2007-2013 i WRPO 2014-2020) otrzymała ponad 19 mln zł dotacji na inwestycje warte prawie 39 mln zł. Na pierwszy plan wysuwają się przedsięwzięcia związane ze skuteczną i efektywną gospodarką wodno-ściekową. W perspektywie 2007-2013 władze samorządowe wybudowały kanalizację sanitarną w miejscowościach Wyskoć i Turew.

Szybki rozwój gminy sprawił, że inwestycje tego typu były kontynuowane w perspektywie 2014-2020. Kolejny projekt dotyczył dwóch miejscowości – Racotu, gdzie rozbudowano istniejącą oczyszczalnię oraz Turwi, w której powstała nowa kanalizacja sanitarna. Nowoczesna oczyszczalnia z innowacyjnym systemem solarnej suszarni osadów i nowa sieć kanalizacyjna dają wymierne efekty w postaci zmniejszenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do gleb i wód, a dbałość o środowisko naturalne to jeden z naszych priorytetów.

Ten kierunek jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców – choćby tych, którzy skorzystali z dofinansowania (średnio 75 proc. z UE) i zamontowali na swoich dachach panele słoneczne. Warto podkreślić, że w tym projekcie samorząd kościański, niejako w imieniu swoich mieszkańców, przejął na siebie odpowiedzialność związaną z rozliczeniem dotacji.

Wspomnę jeszcze o prawie 2 mln zł wsparcia unijnego na budowę przedszkola w Starych Oborzyskach i poszerzenie jego oferty, a także stworzenie lepszych warunków dydaktycznych dla uczniów ze szkół w gminie Kościan. To wszystko sprawia, że Kościan i okolice z funduszami unijnymi rozwijają się w sposób zrównoważony. Razem zmieniamy Wielkopolskę na lepsze!

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Rozbudowa oczyszczalni w Racocie
Gościniec Choryń
Gminna fotowoltaika
Strefa gospodarcza w Pianowie
Ścieżka rowerowa Oborzyska – Pianowo

Materiał promocyjny

do Góry