W Kamieńcu inwestują też w przyszłość. 25-lecie Samorządu Województwa Wielkopolskiego

W Wielkopolsce nie brakuje przykładów korzyści z przynależności do Unii Europejskiej. Z płynącego stamtąd finansowego wsparcia korzystają nie tylko miasta, ale i mieszkańcy obszarów wiejskich. Jest wśród nich gmina Kamieniec, której samorząd nie raz już dowiódł, że potrafi pozyskiwać środki z funduszy unijnych rozdysponowywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina wzbogaciła się w ostatnich latach o kilka obiektów mających pozytywny wpływ na środowisko oraz życie kulturalne i sportowe, z czego korzyści czerpią mieszkańcy. Takim przykładem dobrze wydanych pieniędzy może być Chata Biesiadna w Kamieńcu, której budowę zakończono w 2013 roku i przeznaczono na cele społeczno-kulturowe. Inwestycja ta kosztowała ponad 1,8 mln złotych, a pozyskano na nią dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W efekcie powstał teren rekreacyjno-wypoczynkowy jakiego dotychczas w gminie nie było. To tam teraz odbywają się liczne festyny i biesiady, a wśród nich cieszące się dużą frekwencją Kamienieckie Dni Kultury.

Chata Biesiadna w Kamieńcu

Sporo środków z funduszy unijnych udało się zdobyć na rozbudowę infrastruktury służącej rozwojowi sportu w gminie. I tak w Kamieńcu przebudowano i zmodernizowano stadion, który otrzymał zaplecze socjalne (m.in. budynek przebieralni) i nowe boisko do piłki nożnej oraz zbudowano tam także skocznię w dal. Ponadto stadion wzbogacił się o kort tenisowy i boisko do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Przy realizacji tego projektu wykorzystano środki zewnętrzne, a pierwszym ich źródłem było unijne wsparcie w kwocie ponad 421 tys. złotych, co stanowiło prawie połowę kosztów całej inwestycji przyznanych gminie dla działania „Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Natomiast w 2015 roku w Sepnie oddano do użytku boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy, będące jednym z największych takich obiektów w okolicy. A niejako po sąsiedzku zbudowano plac zabaw. Cała ta inwestycja pod nazwą „Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw w miejscowości Sepno” kosztowała prawie milion złotych, z czego 500 tys. stanowiło dofinansowanie unijne z funduszu PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Stadion w Kamieńcu
Boisko i plac zabaw w Sepnie

Ponadto dzięki unijnemu wsparciu sportowa baza gminy wzbogaciła się o nowoczesną, dostosowaną też do potrzeb osób niepełnosprawnych salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie. Dzięki tej inwestycji wszystkie szkoły w gminie mają teraz takie sportowe obiekty. Koszt nowej sali to bez mała 1,4 mln złotych, z czego 500 tys. to dofinansowanie z PROW.

Sala gimnastyczna w Parzęczewie

Natomiast w 2018 roku zrealizowano oświatowy projekt „Rozbudowa przedszkola w Kamieńcu”, który dofinansowany został z funduszy unijnych w ramach poddziałania 9.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą ponad 950 tys. złotych, a wartość tego projektu to niespełna 1,4 mln zł. Inwestycja ta zwiększyła dostępność do edukacji przedszkolnej w gminie Kamieniec i poprawiła jej jakość.

Przedszkole w Kamieńcu

Do poprawy standardów życia mieszkańców kamienieckiej gminy przyczyniły się też inwestycje komunalne zrealizowane przy wsparciu europejskich funduszy. Przykładem tego może tu być przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w Cykowie i budowa rurociągów przesyłowych uzdatnionej wody do hydroforni w: Parzęczewie, Maksymilianowie i Łękach Małych, a także budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla wsi Ujazd wraz z kanalizacją sanitarną. Na te inwestycje pozyskano dofinansowanie z PROW – działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przekraczające 3,2 mln zł. Pierwszy etap tego przedsięwzięcia, które objęło m.in. położenie na terenie gminy 17 kilometrów rurociągów przesyłowych uzdatnionej wody, kosztował 6,6 mln zł. Natomiast w drugim jego etapie, za 1,2 mln złotych wykonano sieć kanalizacyjną w układzie grawitacyjnym wraz z przyłączami do posesji w Ujeździe i wybudowano lokalną oczyszczalnię ścieków.

Stacja Uzdatniania Wody w Cykowie
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Ujazd

Unijne wsparcie udało się też pozyskać dla uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej we wsi Sepno. Tamtejsza oczyszczalnia ścieków typu KOS-2 była już w tak zły stanie technicznym, że postanowiono ją zlikwidować. W jej miejsce zbudowano oczyszczalnię spełniającą wszystkie wymogi ochrony środowiska i normy unijne. Zastosowano w niej nowoczesną technologię złoża zraszanego. Projekt „Budowa oczyszczali ścieków w Sepnie, przebudowa sieci wodociągowej w Sepnie, przebudowa sieci kanalizacyjnej w Szczepowicach” dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020. Oczyszczalnia w Sepnie to drugi etap tej inwestycji. Roboty budowlane kosztowały bez kilku tysięcy 3 mln złotych. Natomiast ich dofinansowanie to w zaokrągleniu 1,3 mln zł.

Oczyszczalnia ścieków w Sepnie

Podsumowując stwierdzić można, że w Kamieńcu dobrze wykorzystano miliony złotych pozyskane z europejskich funduszy. Zrealizowane przy ich wsparciu inwestycje służyć też będą następnym pokoleniom. Słowem – jest to także inwestowanie w przyszłość.

Materiał promocyjny

do Góry