Burmistrz Czempinia z absolutorium z wykonania budżetu!

Konrad Malicki, burmistrz Czempinia uzyskał absolutorium z wykonania budżetu. Jak podkreślił, ubiegły rok był rokiem wyjątkowym, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje w gminie.

Czempińscy radni podczas ostatniej sesji zagłosowali za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu burmistrzowi, Konradowi Malickiemu. Gmina Czempiń w 2018 roku osiągnęła dochody w wysokości niemal 68 milionów złotych. Jedna czwarta tej kwoty to otrzymane przez gminę dotacje, 15% subwencje, a 34% to dochody własne. Wydatki to prawie 79 milionów, a aż 36 milionów (czyli około 46%) to wydatki majątkowe. Wzrost w tym obszarze jest znaczny, bo w 2017 roku na ten cel przeznaczono 15 milionów złotych. Deficyt wyniósł niecałe 10 milionów złotych.

Tak wysoki deficyt spowodowany był wieloma inwestycjami, które gmina w ubiegłym roku realizowała. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Czempiniu i przepompownię, wybudowano też kanalizację sanitarną w Jarogniewicach. Tylko te zadania pochłonęły niemal 17 mln. zł. Drugą kosztowną inwestycją była budowa węzła przesiadkowego. Kosztował w 2018 r. 10 mln. zł. – Rok 2018 to rok wyjątkowy. Udało nam się zrealizować inwestycje na skalę historyczną, które będą nam służyć na dziesięciolecia – mówił Konrad Malicki, przedstawiając raport o stanie gminy.

Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna. Rada gminy nie miała więc wątpliwości i podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium jednogłośnie.

do Góry