Absolutorium dla wójta gminy Kościan, Andrzeja Przybyły!

Radni gminy Kościan jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla wójta, Andrzeja Przybyły. Wyrazili też wotum zaufania.

Radni gminy Kościan byli jednomyślni i zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla wójta, Andrzeja Przybyły, z wykonania budżetu za ubiegły rok. Przegłosowali też wotum zaufania wobec wójta. Pozytywną opinie o wykonaniu budżetu wyraziły też Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna.

Ubiegłoroczny budżet zamknął się dochodami w wysokości niemal 78 milionów złotych i wydatkami w kwocie ponad 74 milionów. Tradycyjnie najwięcej, bo ponad 21 mln., pochłonęły zadania związane z oświatą. Zaledwie o pół miliona mniej to wydatki przeznaczone na opiekę społeczną.

Mieszkańców najbardziej interesują jednak wydatki majątkowe, czyli te, które przeznaczane są na inwestycje. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel 22% wszystkich wydatków, czyli ponad 16 milionów złotych. Głównie, bo w 63%, przeznaczono te pieniądze na drogi. Przebudowano m.in. ulice w Starym Luboszu, wykonano pierwszy etap drogi z Kiełczewa do Sierakowa i wybudowano drogę łączącą Ignacewo i Choryń. Na zadania drogowe przeznaczono w sumie 10 mln. zł.

Pozostałą część wydatków inwestycyjnych pochłonęła gospodarka wodno-ściekowa oraz kultura i ochrona dziedzictwa. Budżet zamknął się 10-milionową nadwyżką. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło nieco ponad 5 mln. zł, co stanowi 6,5% dochodów. Są to głównie pożyczki na różnego rodzaju inwestycje.

do Góry