W odpowiedzi na potrzebę mieszkańców. 25-lecie Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Dzięki środkom, które Gmina Wielichowo otrzymała z Unii Europejskiej może rozwijać się w wielu obszarach.  Pozyskane środki pozwoliły na przeprowadzenie inwestycji, które bez wsparcia zewnętrznego nie byłyby możliwe do realizacji, a mieszkańcy na nie czekali.

Jedną ze strategicznych inwestycji, którą Gmina Wielichowo wykonała dzięki pozyskanym środkom unijnym była rozpoczęta w roku 2010 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo-Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzcinicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo. W ramach tej inwestycji wybudowany też został nowoczesny budynek stacji uzdatniania wody oraz powstało około 850 m kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz wybudowano około 20 km  sieci wodociągowej z przyłączami do posesji. Koszt tego zadania to 8 080 660 zł. Przy dofinansowaniu prawie 3,1mln zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki z tego programu pozwoliły też gminie na  modernizację i doposażenie świetlic wiejskich w Wilkowie Polskim i w Prochach, budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy, a także utworzenie licznych placów zabaw i siłowni zewnętrznych we wsiach, gdzie do tej pory nie było żadnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.

Miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo w ramach PROW 2014-2020

Taką od dawna wyczekiwaną inwestycją była „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ratusza w Wielichowie”. Prace nad jego całkowitą przebudową i modernizacją rozpoczęły się w grudniu 2019 roku, a ich zakończenie nastąpiło w sierpniu 2020 r.  W tym czasie siedziba gminy Wielichowo przeszła gruntowny remont, który kosztował 2 314 696zł.  Na realizację tej inwestycji czekano wiele lat. Zadanie było niezwykle ważne, bo z roku na rok ten zabytkowy obiekt był w coraz gorszym stanie technicznym. Jego uratowanie i odnowienie było jednym z priorytetów władz gminy. Wykonane prace możliwe były dzięki dofinansowaniu, jakie gmina pozyskała ze środków unijnych w ramach WRPO  2014-2020. Prawie 950 tysięcy złotych znacząco zasiliło budżet inwestycji, której przeprowadzenie bez wsparcia zewnętrznego byłoby praktycznie niemożliwe.

Ratusz w Wielichowie po termomodernizacja w ramach WRPO 2014-2020

Dopełnieniem poprawy estetyki miasta były projekty mające na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawę infrastruktury rekreacyjnej. Tutaj Gmina Wielichowo zrealizowała w ramach PROW 2014-2020  projekt „Aktywnie i ekologicznie przez pokolenia”, w ramach którego wykonano prace   związane z remontem skweru na Placu Powstańców Wielkopolskich w Wielichowie, który otrzymał nowy chodnik, założono  trawnik, nasadzono zieleń i zamontowano ławki. Kolejnym projektem była przeprowadzona w 2022 r.  „Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie”. Na realizację tego zadania Gmina Wielichowo uzyskała pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt realizacji tego zadania to 109 712zł. Z tego 58,5tys złotych to była pomoc finansowa, a pozostałą  kwotę stanowiły środki z budżetu Gminy Wielichowo.  Realizacja projektu obejmowała częściowe usunięcie chorych drzew, w miejsce których nasadzono nowe, a te z roślin, które pozostały zostały przycięte. Założono nowy trawnik z nawodnieniem, a ozdobne rośliny, takie jak hortensja bukietowa, lawenda wąskolistna czy tawuła japońska,  wkomponowano w przestrzeń z kontrastującym kamieniem. Ten projekt to dowód, że aby odmienić wygląd centralnego placu miasta nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy, likwidować zieleni i zastępować ją betonem.

Plac Powstańców Wielkopolskich w Wielichowie zrewitalizowano dzięki PROW 2014-2020

Dzięki unijnemu wsparciu możliwa była również poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wielichowo. Zrealizowany w 2021 roku projekt „Budowa drogi odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś”  obejmował budowę nawierzchni z kostki brukowej na odcinku  425 metrów. wraz z siecią kanalizacji deszczowej na tym odcinku. Całość kosztowała 761 580zł.  Na jego  realizację gmina Wielichowo otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 476 210 złotych.

Wsparcie pozwoliło na wyremontowanie dróg

Ponadto dzięki unijnym funduszom lokalny samorząd sfinansował także szereg mniejszych przedsięwzięć, jak na przykład utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy poprzez tworzenie ogólnodostępnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych, modernizację pomieszczeń Centrum Kultury w Wielichowie, przeznaczonych na działalność kulturalną i artystyczną, warsztaty, imprezy sportowe, akcje ekologiczne itp. oraz na zakup wyposażenia.

Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej pozwala Gminie Wielichowo na realizację wielu ambitnych projektów, dzięki którym gmina ciągle się rozwija, tworząc tym samym coraz lepsze warunki życia i wypoczynku dla mieszkańców. Bez otrzymanych środków zewnętrznych nie byłoby możliwe przeprowadzenie wszystkich tych inwestycji. (j)

Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie dzięki PROW 2014-2020

Materiał promocyjny

do Góry