Close

16 maja 2018

Można ubiegać się o wsparcie dla niepełnosprawnych

Powiat Kościański ponownie przystąpił do realizacji programu „Aktywny Samorząd”. Można starać się o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym roku dla osób niepełnosprawnych w ramach programu realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A zadnie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego , zespołu wychowania przedszkolnego).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji :

– w szkole policealnej,

– w kolegium,

– w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia , jednolite studia magisterskie , studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym , w tym też również za pośrednictwem internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego , otwartego poza studiami doktoranckimi .

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie w 2018 r .:

Moduł I

od 01.04 2018 r. do 30.08.2018 r.

Moduł II

od 10.03.2018r. do 30.03.2018r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018) – semestr letni

od 04.09.2018 r. do 10.10.2018r.( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 ) – semestr zimowy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 tel. 65 511-01-66 , 65 512-02- 17.